thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Pastoraat & Diaconie

Pastoraat  betekent omzien naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar. Dit kan zijn van de ambtsdragers voor gemeenteleden, gemeenteleden voor ambtsdragers en gemeenteleden onderling. Aandacht hebben betekent ook respect betonen aan de ander die wel eens anders kan zijn, rekening houden met elkaar, luisteren naar elkaar en behoedzaam spreken met en over elkaar, gelegenheden zoeken en vinden om die aandacht te beleven. In onze gemeente hechten wij aan dit onderling pastoraat. Predikant en ouderlingen hebben het pastoraat in hun taakomschrijving en ook gemeenteleden kunnen hier op allerlei manieren pastoraal actief zijn.

Iedereen van binnen en van buiten de gemeente kan aangeven behoefte te hebben aan pastoraal contact of bezoek. U bent welkom.

zie ook: Contact

TiMtuinws

 

Pastorale activiteiten in onze gemeente zijn o.a.:

 • Crisispastoraat
 • Huisbezoek
 • Bezoek aan nieuw-ingekomenen     
 • Contactkringen
 • Bezoek in zieken-/verzorgings-, verpleeghuis of gevangenis
 • Vrijwilligerswerk in verzorgings- en verpleeghuizen in Noord
 • Diverse andere vormen van contact, bijvoorbeeld telefonisch, via de sociale media of gewoon even een praatje tijdens koffiedrinken na de dienst.
 • Iedere 2e en 4e dinsdagmorgen is er koffiedrinken in de kosterij.

Diaconie : In het diaconaat gaat het erom dienstbaar te zijn, hulp te bieden waar dat nodig is aan mens en samenleving. Dichtbij, in de gemeente en de wijk bij zieken, bejaarden, jongeren, kansarmen, en ook veraf door werelddiaconaat. Een belangrijke taak van de diakenen is het stimuleren en oproepen van de gemeenteleden tot solidariteit, financiële vrijgevigheid en dienstverlening. Daar waar het nodig is, zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning. Ook diaconaat is dus een zaak die de gehele gemeente raakt.

 

 

 

ontvangstvoedselbankws

collectenwsDiaconale activiteiten in onze gemeente zijn o.a.: 

 • Voedselbank Amsterdam-Noord
 • Dienst doen bij de viering van het Heilig Avondmaal
 • Kerst-/paasmiddagen voor 70+ organiseren en uitvoeren
 • Vrijwilligerswerk in buurtcentra
 • Het verlenen van individuele hulp
 • Jaarlijks kiezen van bijzondere collectedoelen
 • Autovervoer ouderen of mensen die slecht ter been zijn
 • Amnesty International
 • Onze betrokkenheid bij bijzondere doelen: “Christina Specialist Hospital” in Nigeria

Lees verder bij Open Door Foundation Amsterdam - Blog van Cor Ofman, http://opendoor-amsterdam.jimdo.com/cor-s-corner-blog/

Huub Waalewijn

Diaconaal Opbouwwerker

HuubWaalewijnwsHuub Waalewijn werkt sinds 1 november 2014 als diaconaal opbouwwerker in Noord. Hij  ondersteunt bij het ontwikkelen van een samenhangende diaconale presentie in de wijk en het versterken van het diaconaat in de drie gemeentekernen: Bethelkerk, De Ark en Nieuwendammerkerk. In samenwerking met anderen zal hij nieuwe kansen en mogelijkheden zoeken en bestaand werk waar mogelijk verder ontwikkelen, bijvoorbeeld inzake het armoedebeleid.

Huub is 29 jaar oud en in Noord woonachtig. Hij heeft in 2010 zijn studie Theologie aan de VU afgerond. Hij was werkzaam voor Vineyard Amsterdam en heeft o.m. ervaring als vrijwilliger bij de Lutherse Diaconie in Malmö, Zweden.

Contact:

tel. 06-10988550

 • voorgNoord2012ws
 • musical2ws
 • eritreazangws
 • toga3ws
 • nieuwetuinws
 • bijbelquiz
 • hillietogaws
 • peteroporgel